Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Sunday, April 21, 2024

KeshabFunction 2.0 (New)

Sunday, April 21, 2024 0

 Keshab Function 2.0 

For Office 2010 or Above

 Download Keshab Function 


Sample Result Sheet Download


Keshab Function कम्प्युटरमा राख्ने तरिका 

Step 1 = पहिला Keshabfunction 2.0 (New) फाइललाई डाउनलोड गरेर राख्ने,

Step 2 = Download Folder मा गएर Keshabfunction 2.0 (New) लाई Right Click गरी Properties मा क्लिक गर्ने 

अनि Unblock मा tick लगाई Ok बटनमा क्लिक गर्ने र keshabfunction 2.0 (New) फाइललाई Copy गर्ने

Step 3= Microsoft Excel खोली फाइल मेनुमा क्लिक गरी Option मा क्लिक गर्ने 


Stept 4 = Add-Ins  मा क्लिक गर्ने दायाँतिर तलपट्टी  रहेको  manage अन्तर्गत Go क्लिक गर्नेStep 5 = त्यसपछि Browse मा क्लिक गरी  डाउनलोड फोल्डरमा रहेको  keshabfunction  2.0 (New) लाई कपी गरेकोलाई Paste गर्ने र Ok गर्दै जाने, 
keshabfunction 2.0 (New) मा रहेको सूत्रको प्रयोग तल हेरी प्रयोग गर्नु होला । 
Keshab Function मा उपलब्ध सुविधाहरू

१. सैद्धान्तिक प्राप्ताङ्कलाई ग्रेडमा रुपान्तर गर्न

=TGD(Obtained Mark/Full Mark*100)

     TGD=Theory Grade

२. प्रयोगात्मक अङ्कलाई ग्रेड रुपान्तर गर्न

 =PGD(Obtained Mark/Full Mark*100)

    PGD=Practical Grade

३. ग्रेडलाई ग्रेड प्वाइन्टमा रूपान्तरण गर्न

 =GP(Grade Cell Value)

४. "NG"  गणना गर्न

  =COUNTNG(COUNTIFS(range cell address,"NG"))

५. Absent गणना गर्न

  =CountAB(COUNTIFS(range cell address,"Abs"))

६. क) अङ्कलाई Preeti Font मा रूपान्तरण गर्न

  =Number2words(number cell value)

  ख) अङ्कलाई युनिकोडमा रुपान्तण गर्न

     =Number2words_Unicode(number cell value)

  ग) अङ्कलाई अङ्ग्रेजी अक्षरमा रुपान्तर गर्न 

    =Number2words_English(number cell value)

७. Preeti Font को अक्षरलाई युनिकोडमा रूपान्तरण गर्न

 =PreetiToUnicode(number cell value)

८. अङ्कलाई युनिकोडमा रूपान्तरण गर्न

  =Number2unicode(Number Cell Value)

९. युनिकोडको अङ्कलाई नन-युनिकोडमा रूपान्तरण गर्न

    =Unicode2number(Number Cell Value)

१०.  ग्रेडको व्याख्या गर्न (अङ्ग्रेजीमा)

    =DESCRIPTION(grade cell value)

११.  ग्रेडको व्याख्या गर्न (नेपालीमा)

    =DES_NEP(grade cell value) 

१२. पुरानो ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार अङ्कलाई ग्रेड रुपान्तर गर्न

 =OldGrade(Obtained Mark/Full Mark*100) 

१३. ग्रेडलाई ग्रेड प्वाइन्टमा रूपान्तरण गर्न

 =OldGP(Grade Cell Value)

१४. नेपाली मितिलाई अङ्ग्रेजी मितिमा रुपान्तरण गर्न

   =BS2AD(date cell value) 

१५. अङ्ग्रेजी मितिलाई नेपाली मितिमा रुपान्तरण गर्न

      =AD2BS(date cell value) 

 १६. निश्चित रो विराएर अङ्क जोड्न 

    =SumIntervalRow(G10:G300,2)

    =SumIntervalRow(cell range address, 2)

१७. अक्षर र अङ्कहरु एकै ठाउँबाट अङ्क मात्र निकाल्न 

  =Getnumeric(cell value)

 १८. अङ्क र अक्षरहरु एकै ठाउँबाट अक्षर मात्र निकाल्न 

  =GetText(cell value)


पूरा पढ्नुहोस्

Tuesday, March 19, 2024

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको मूल्याङ्कन फाइल (कक्षा १-१०) प्रयोग गर्ने तरिका

Tuesday, March 19, 2024 0

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको मूल्याङ्कन फाइल (कक्षा १-१०)  प्रयोग गर्ने तरिकाएक्सेल फाइल आवश्यक भए  तलको आइकनमा  क्लिक गरी आएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । 
पूरा पढ्नुहोस्
m.me/100775908870143