कक्षा ४, ७, ९ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Wednesday, May 18, 2022

कक्षा ४, ७, ९ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक

 कक्षा ४ को नेपाली, कक्षा ७ को नेपाली , अङ्रग्रेजी कक्षा ९ को नेपाली र अङ्ग्रेजी

नयाँ पाठ्यक्रम  अनुसार २०७७  नेपाली कक्षा ४ परीक्षणको लागि


अङ्ग्रेजी कक्षा ९ परीक्षणको लागि नेपाली कक्षा ७ परीक्षणको लागि 
नेपाली कक्षा ९ परीक्षणको लागिClass 7 English Book (Piloting - 2079

Source: Curriculum Development Center

No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143