Wondershare Flimora (Version 10) - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Wednesday, May 5, 2021

Wondershare Flimora (Version 10)

भिडियो बनाउन वा सम्पादन गर्न Flimora Download गर्नुहोस् । 


Install गर्ने तरिका 

Step 1 : - पहिला Flimora Install गरेको भए पूर्ण रूपमा Uninstall गर्ने

Step 2 :दिइएको फोल्डरलाई पनि पूर्ण रूपमा Delete गर्ने     "C:\ProgramData\Wondershare Filmora" 

Step 3 : अब "filmora_64bit_full846.exe" .लाई Install गर्ने

Step 4: Filmora लाई नखोल्ने र खोलेको भए Task bar बाट हटाउने, 

Step  5:-  अब  "Crack" folder मा रहेको फाइललाई कपी गरी  C:\Program Files\Wondershare\Wondershare

             Filmora\ मा Paste गर्ने, 

Step 6 : -Filmora खोलेर मज्जासँग प्रयोग गर्नुहोस् । 

No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143