माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२- २०७६) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकरण तालिका (नमुना प्रश्नपत्र समेत) - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Wednesday, March 2, 2022

माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२- २०७६) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकरण तालिका (नमुना प्रश्नपत्र समेत)


कक्षा १२ को अनिवार्य विषयको विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्नपत्र 

डाउनलोड 

link  

http://202.45.146.138/elibrary/pages/view.php?ref=9954&k&fbclid=IwAR07H0wOKUK1VwENXa7vPQmG9LxV-BxpkQhVpm3ty_oqa7FZOzntMJOrrtg#
कक्षा १२ को ऐच्छिक विषयहरूको विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्नहरू 


कक्षा ६ को विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्नपत्र 

डाउनलोड 
:- स्रोत : पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143