कक्षा ४, ७, ९ को पाठ्यपुस्तकहरू (२०७९) - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Thursday, May 26, 2022

कक्षा ४, ७, ९ को पाठ्यपुस्तकहरू (२०७९)

 


कक्षा ४ को पाठ्यपुस्तक

Nepali    English   Math    Science    Social   Health 


कक्षा ७ को पाठ्यपुस्तक २०७९

Nepali    English  Math    Science   Social   Health


कक्षा ९ साधारण तर्फको पाठ्यपुस्तक २०७९

Nepali    English   Math     Science   Social   


कक्षा ९ र १० को प्राविधिक धारतर्फ २०७८ को पाठ्यक्रम

डाउनलोड


                                                                          

No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143