मूल्याङ्कन प्रणाली २०७९ - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Thursday, March 9, 2023

मूल्याङ्कन प्रणाली २०७९

 नयाँ पाठ्यक्रम अनसुार कक्षा १-१० को मूल्याङ्कन प्रणाली २०७९फाइलका सुविधाहरू
# कक्षा १-३ , ४-८, ९-१० साधारण, ९-१० प्राविधिक
# मार्कस्लिप
#मार्कलजेर
# ग्रेडलेजर (Term अनुसार)
# सूचना पाटीमा टाँस्ने विद्यालय सूचना
#ग्रेडवृद्धिको लेजर
# ग्रेड र अङ्को सारांश तालिका
# आन्तरिक ग्रेडसिट (प्रथम र दोस्रो त्रैमासि)
# वार्षिक ग्रेडसिट
# प्रमाण पत्र
# वर्ष र कक्षा अनुसारको ग्रेडसिट, ग्रेडलेजर लगायतका सुविधाहरू
# आइडी कार्ड, प्रवेश पत्र
# असीमित विद्यार्थीको विवरण राख्न सकिने
#  पाठ्यक्रम परिवर्तन नहुँदासम्म प्रयोग गर्न सकिने
फाइल प्राप्त गर्नको लागि

विद्यालयको नाम :
विद्यालयको पूरा ठेगाना:
विद्यालयको स्थापना वर्ष:
विद्यालयको IEMIS कोड :

सम्पर्क : ९८४७६११३८२

र मेरो इसेवा आइडी 9847611382 
अथवा 
प्रभु बैकको खाता नं.  1500157422100017
रु ३०००।(तीन हजार ) पठाएपछि फाइल प्राप्त हुन्छ।No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143